مفتول های آلومینیومی

شرکت سیم نیرو رسانا تولید کننده انواع مفتول های آلومینیومی از سایز 2/80 الی 5/30