سیم فاکس

سیم هوایی فاکس تشکیل شده از 6 رشته مفتول آلومینیومی که سایز هرکدام 2/79 می باشد. این هادی هوایی توسط 1 رشته