مفتول های آلومینیومی

شرکت سیم نیرو رسانا تولید کننده انواع مفتول های آلومینیومی از سایز 2/80 الی 5/30

سیم فاکس

سیم هوایی فاکس تشکیل شده از 6 رشته مفتول آلومینیومی که سایز هرکدام 2/79 می باشد. این هادی هوایی توسط 1 رشته